Zásady ochrany osobních údajů

1. Správce vašich osobních údajů

SM Production, IČ: 27203719 se sídlem Arbesova 492, Kladno (dále jen "správce") je oprávněn ke zpracovávání vašich osobních údajů pro marketingové účely (správce osobních údajů), a to udělením vašeho svobodného souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů na tyto účely, na základě Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27, dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ("GDPR") a dle zákona o zpracování osobních údajů. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom zajistili úroveň zabezpečení zpracování osobních údajů odpovídající danému riziku. Zpracování je určené pouze pro osoby, které jsou starší 18ti let.

2. Podmínky udělení souhlasu

Zakliknutím checkboxu v rámci registračního formuláře při registračním procesu vyhlašujete, že jste osoba starší 18ti let a dávate naší společnosti souhlas se zasíláním vybraných obchodních sdělení s nabídkou výrobků a služeb našich partnerů, o které jste projevili svodobně zájem a to vyplněním daného registračního formuláře. Souhlasíte, aby vás tyto společnosti kontaktovaly za účelem nabídky jejich služeb a produktů, o kterých jste zakliknutím checkboxu souhlasu projevili svobodně zájem. Vámi udělený souhlas je dobrovolný, můžete jej odmítnout nebo udělený souhlas kdykoliv odvolat přes kontaktní údaje uvedené níže. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

3. Doba uchovávání osobních údajů

Váš souhlas je platný po dobu jednoho roku od jeho udělení, nebo do doby kdy svůj souhlas odvoláte a to posláním emailu na info@merch4u.cz, případně zaškrtnutím OPT OUT linku v marketingovém emailu. Po odvolání vašeho souhlasu nebo po době uplynutí platnosti vašeho souhlasu nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat pro marketingové účely. Vaše osobní údaje budou zcela vymazány, ledaže je dán jiný právní nebo zákonný titul pro delší uchování Vašich osobních údajů.

4. Zpracovávané údaje

Vaše osobní údaje budou pro tyto účely tohoto souhlasu zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, email a telefonní číslo a případně zprávu, kterou nám v registračním formuláři zanecháte. Vaše osobní údaje, které zpracováváme pro marketingové účely, získáváme přímo od vás.

5. Osobní údaje zpracovávané výlučně pro marketingové účely (účely zpracování)

Spolupracujeme s úzkým okruhem společností v oblasti výroby textilu, které vás mohou kontaktovat telefonicky nebo emailem s nabídkou svých služeb pokud jste o ně nebo o více informací o jejich službách projevili zájem zadáním svých osobních údajů do našeho registračního formuláře.

6. Právní základ zpracování

Zpracování pro marketintové účely je založené výhradně na vašem svobodně daném souhlasu který máte právo kdykoliv odvolat. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat na základě a za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti apod.) a na základě našeho oprávněného zájmu pro účely ochrany našich právních nároků.

7. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

• Máte právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů na účely marketingu prostřednictvím kontaktních údajů naší společnosti uvedených níže.

• Máte právo na přístup k vašim osobním údajům - máte právo získat informace o účelu zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjmci nebo kategorii příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny, plánované době zpracování, informace o zdroji osobních údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému zpracování s právními nebo obdobně závažnými dopady, a možnému přesunu osobních údajů do třetí země.

• Máte právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných osobních údajů které se vás týkají.

• Máte právo vznést námitku proti zpracování, pokud je zpracování pro účely přímého marketingu nebo je zpracování na základě oprávněného zájmu.

• Máte právo na vymazání vašich osobních údajů, pokud nejsou osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány, nebo jste odvolali souhlas se zpracováním a neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání.

• Máte právo na omezení zpracování, pokud popíráte přesnost osobních údajů, nebo je zpracování protiprávní, pokud vznesete námitku proti zpracování, anebo pokud již naše společnost osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon či obhajobu právních nároků.

• Máte právo na přenositelnost údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich případné předání jinému správci osobních údajů, pokud se dané zpracování provádí automatizovaně a je na základě vašeho souhlasu nebo na právním základě smlouvy.

• Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýkají. Při zpracování vašich osobních údajů nedochází k plně automatizovanému zpracování nebo rozhodování včetně profilování, které má pro vás právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýkají.

• Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu kterým je Úřad na ochranu osobních údajů. České republiky (www.uoou.cz). Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů nebo s vaší stížností přímo na úřad pro ochranu osobních údajů.

8. Přístup k vašim údajům a přenos osobních údajů

Vaše osobní údaje z registračního formuláře můžeme poskytnout úzkému okruhu společností v oblasti výroby textilu, které vás mohou kontaktovat. Dále může mít k osobním údajům přístup úzký okruh našich zaměstnanců a můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit osobám, které nám poskytují služby spojené se zpracováním osobních údajů (zprostředkovatelům).

Všechny osoby, které se podílejí na zpracování osobních údajů jsou pověřené a proškolené o bezpečnosti zpracování osobních údajů. Se zprostředkovateli máme uzavřenou zprostredkovatelskou smlouvu a všichni zaměstnanci a osoby zprostředkovatelů musí podpsat mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích.

Vaše osobní údaje nejsou naší společností předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Fakturační adresa
a sídlo firmy

SM Production s.r.o.
Arbesova 492
272 01 Kladno
IČ: 27203719
DIČ: CZ27203719

Jednatel,
obchod, výroba

Marek Sochor
+420 777 557 324
marek@merch4u.cz

Obchod,
marketing

Martin Večerka
+420 777 671 036
martin@merch4u.cz

Design,
grafika

MgA. Jan Buchtela
+420 737 855 559
jan@merch4u.cz